اتکل                 

را سړه     مکوه   جدل   غلیمه

                                                                 چی ستا  به واخلمه  بدل غلیمه                                                                                             

تا  چی  اتم لری  زه به خدای  لرم

                                                            زه  په  پخپل  رب   کوم  توکل     غلیمه                                                                                  

انگریزان څه کره چی دالخوربه وکی

                                                           افغان   ولسه    دی   اټل    غلیمه                                                                                     

   په هره ګود کی زمړیان پراته دی  

                                                             دا خو معلوم سو    په مورچل غلیمه                                                                                  

په زمونٍږ په خاوری چی چا بده گوری

                                                          هغه  راغوشتی   خپل   اجل  غلیمه                                                                             

خپل    بادار  ته  ته   پوشتنه   کوه

                                                         چی  را به   یاده   سی  یرغل غلیمه                                                                           

 دلته  اتل  افغان  اردو  دی  زویه  

                                                       یو زمونږ  بس  دی  ستا په سل غلیمه                                                                       

وینه  په توره  بریا لی  سی  په  خیر

                                                        (حبیب)  دا   کری  دی  اټکل   غلیمه                                                                        

   د حبیب یوسفی