یرغل  ( شیر او شکر)؛

در دل دیوانه ام ای یار ېرغل منع  دی

غیر از تو زماپه زړه کی ننه ؤټل منع دی         

ټا چی را ښکاره کوه مخ ،هرطرف شد روشنی

تا تویی خورشید من ؛ لمړ ړا وتل  منع دی            

اور نیسی زما په زړه چی ټا ګوروم ؛ با دیگران

در دل ام آ تش نزن دیگر که،اوربل منع دی            

ژوبل یم دا ستا په مينه؛رحم کن بر حال من

آدم مجروح را ، ای ګرانی وژل منع دی                

راکړه ما زړه په ټا ،گفتی بیا و پس بگیر

دل که من دادم به تو،بیرټه اخسټل منع دی              

در گرفتم جان من،ياره  خبرشه زما په حال

من که مینالم و تو از دور  خاندل منع دی                 

سټرګی دی زه ژارشومه ،سُرمه چی میزیبد به تو

پیش چشم عاشق ات ،شاڼه په کاکل منع دی                 

ای حبیب ام پام کوه چی،هیچگاه عاشق نشی

که به مهرویان ظالم زړه بایلل منع دی