ښنه آسمان        

خاوری پرسر یرغل ګران به وینوم

زٌما   هیواده  تا  ودان    به  وینوم                

که شپه دی اوس تیاره زمونږ په خلکو

صبا  لمړ  په  شنه  آسمان  به  وینوم            

دغه حالټ چی دوی په مونږ راوړی

دا  په  ایران  او پاکستان  به وینوم               

یو  وړور   وژنی  خپله  بل په  ورور

دسیاست  کور  به وړان  به  وینم              

که خدای نصیب کی او ژوندوی وم په خیر

ځم  کندهار  ؛  کابل؛ لغمان  به وینوم             

ای هیواد والو سرمی ژار شی د ستا

ستا عظمت،  تر آسمان به  وینوم               

د وطن هیله می په زړه دی (حبیب)ٍ

دا می آرزو ده چی خپلوان به وینوم