خانه  
 چهار شنبه 2 حوت 1396

Uzbaki - Turkmani - ازبکی - ترکمنی
انصاف
جان کویدیر
جان بیرگنگه
پاره خور - حرامخور
پاره خور، بیش قؤلینی آغزیگه تیقر